Rekrutacja

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór
do klas z rozszerzonym programem nauczania:

  • I a – język polski, język angielski,           

              geografia/biologia

               (dodatkowe godziny matematyki)

  • I b – język angielski, wos, biologia/geografia

             (dodatkowe godziny matematyki)

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 

  1. 15.05.2017 r. – 14.06.2017 r. dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów oraz składanie podań do szkół pierwszego wyboru;
  2. 15.05.2017 r. – 16.06.2017 r. (do godz. 14.00) weryfikacja dostarczonych podań;
  3. 23.06.2017 r. – 29.06.2017 r. (do godz. 14.00) dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia  (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym
  4. 29.06.2017 r. (do godz. 10oo) publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
  5. 30.06.2017 r. (od godz.1000) – 06.07.2017 r. (do godz. 1500): potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  6. 07.07.2017 r. wywieszenie list osób przyjętych do KLO (do godz. 10.00)