KONKURS FOTOGRAFICZNY „MÓJ DOM”

Regulamin VIII Konkursu Fotograficznego

„MÓJ DOM”

 1. Przepisy ogólne:
 • Organizatorem VIII Konkursu Fotograficznego „MÓJ DOM” jest Samorząd Uczniowski
  i Rada Rodziców Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II
  w Biłgoraju.
 • Celem konkursu jest:
 • rozwijanie u młodych ludzi spostrzegawczości i wrażliwości na piękno ich własnej „małej ojczyzny”,
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy ekspresji.
  • Konkurs jest adresowany dla uczniów kl. III gimnazjum i kl. VIII szkół podstawowych.

2. Przepisy dotyczące prac:

 • Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, budynki, a także ludzie
  z otoczenia fotografującego. Ważne, aby oddać na fotografii urok swojego miejsca
 • Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w formie papierowej, w formacie
  15x21cm lub większym.
 • Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagrodzone w innych konkursach.

3. Terminarz:

 • Zgłoszenia do konkursu (zał.1) oraz zdjęcia należy nadsyłać do  15 maja 2019 r. pocztą tradycyjną na adres:
             Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju,
                        Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj lub dostarczyć do szkoły.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2019r. podczas Majówki ze Św. Janem Pawłem II.
 • Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
 • Nagrodzone  prace  będą  prezentowane  na  wystawie  w  dniu   Majówki ze Św. Janem Pawłem II (20 maja 2019r.) oraz na stronie internetowej KLO

4.  Nagrody:

 • Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 nagrody rzeczowe za 2 i 3 miejsce,
  a także 3 wyróżnienia.
 • Nagrodzeni uczestnicy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni telefonicznie na Majówkę ze Św. Janem Pawłem II w dniu 20 maja 2019r.

 

 1. Wykorzystanie prac:
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju.
  • Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

 

Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Warto przyjrzeć się swojej „małej ojczyźnie” przez obiektyw aparatu i ukazać w nim to, co dla nas najpiękniejsze i najcenniejsze, doskonaląc jednocześnie w sobie wrażliwość na otaczające piękno.

 

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania